vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home

Et Tua Res Agitur

Groningen, Rijksuniversiteit Groningen 1998

‘Et tua res agitur’ ofwel ‘de zaak gaat ook u aan’ (Horatius) is de titel van een drieluik van kleurrijke vormen die voor de wand lijken te zweven. Het werk refereert aan de wetenschappelijke twijfel van de Groninger godsdienstwetenschapper Gerardus van der Leeuw en zijn aandacht voor het subjectieve in de wetenschap, godsdienst en kunst. Het ei en de ladder van boeken staan beide voor een methode om tot kennis te komen. Zij zijn in wezen uitdrukkingen van hetzelfde verlangen van de mens om de grond van ons bestaan te begrijpen, maar dragen net zo goed de teleurstelling in zich dat de laatste dingen nooit begrepen kunnen worden, omdat wij zelf onderdeel van schepping en kosmos zijn. De beer vormt het troostrijke middelpunt van de installatie, zwevend en gevangen tussen verlangen en realiteit.

‘Et tua res agitur’ or ‘the matter concerns you too’ (Horace) is the title of a triptych of colourfull shapes that seem to hover in front of the wall. The work refers to the scientific doubt of theologician Gerardus van der Leeuw and his attention for the subjective aspect in science, religion and art. The egg and the ladder of books both represent methods of gaining knowledge. They are in essence expressions of the same craving of men to understand the fundamentals of our existence, but inherent in this is the dissapointment that the ultimate things will never be known, because we ourselves are part of creation and cosmos. The bear is the comforting center point of the installation, floating and caught between desire and reality.

opdracht / commission Rijksuniversiteit Groningen

synthetisch rubber / synthetic rubber
65 x 45 x 45 cm (ei/egg), 110 x 125 x 65 cm (beer/bear), 45 x 32 x 7 cm (boeken/books)

back