vier evangelisten
stations
bears
tools
diablo
domestic
trash
news
store
biography
contact
home

Diabolo Bins / Diabolo Dogs 1994

gegalvaniseerd ijzer, foto's / galvanised iron, photographs

De lokatie, een kleine kelder onder een brug en drukke winkelstraat waar christelijke idealisten aanlopende zwervers en daklozen bijstaan, roept de vraag op of de metafoor van onder- en bovenwereld hier niet volledig omkeerbaar is. Onder de straat wordt de christelijke moraal in praktijk gebracht terwijl erboven alles voor geld te koop is. Het dubbele vuilnisvat aan de brug is, naast zijn letterlijke verwijzing die hier voor zichzelf spreekt ook een teken van deze dubbelzinnigheid. De serie hondenkoppen binnen is allereerst een werk van troost voor de bezoekers: trouwe honde-ogen voor wie op het mensdom uitgekeken is, alhoewel de kunstzinnige context uitnodigt tot het blijvend zoeken naar betekenissen, zo bleek. De foto’s moesten enige tijd verwijderd worden wegens vermeende angstaanjagende trekken.

The location, a small cellar under a bridge and a busy shopping street where christian idealists help vagabonds and homeless people dropping by, summons the question if the metaphore of the under- and upperworld is not completely reversible in this case. Under the street the christian morality is put into practice, while above it everything is available that money can buy. The double garbage can on the bridge is, besides it’s litteral reference that speaks for itself, also a sign of this ambiguity. The series of dog portraits inside is foremost meant as a consolation for the visitors: loyal dog eyes for who has had it with humanity, although the artistic context invites a continual quest for meaning, as it appears. The photographs had to be removed for some time due to alleged frightening features.

Utrecht, werfkelders

Tentoonstelling / exhibition Traject (curated by Cor Blok)

back